Revisjon av vilkår

Evigvarende konsesjoner er gjenstand for revisjon av konsesjonsvilkårene 50 år etter at konsesjonen er meddelt. Revisjoner er også et viktig tema i vannforvaltningsplanene som skal utarbeides i henhold til vanndirektivet.

Tessereguleringen, Lom kommune

Moderne miljøkrav

Bakgrunnen for lovbestemmelsene som åpner for revisjon, er at det er et åpenbart behov for å modernisere så gamle konsesjonsvilkår, særlig mht fysiske forhold rundt vassdraget og magasinene. De konsesjonsvilkår som settes ved nye utbygginger i dag, er vesentlig strengere ut fra miljøhensyn enn de som ble satt for mer enn 50 år siden, og det har vært Stortingets målsetning med revisjonsadgangen å sørge for at eldre konsesjonsvilkår i størst mulig grad oppgraderes til dagens standard. Dette gjelder eksempelvis krav om minstevannføring, endringer i manøvreringsreglement, terskelbygging, naturfaglige vilkår osv.

I dag er dette også relevante tiltak ved fastsettelse av miljømål og utarbeidelse av vannforvaltningsplaner etter vanndirektivet.

LVK har laget et hefte for hvordan kommunene skal gå frem i arbeidet med revisjoner og vannforvaltningsplaner. Heftet kan lastes ned her.

LVK har også laget en veileder om hvordan kommunene bør samordne arbeidet med vannforvaltningsplaner og revisjoner som er tilgjengelig for medlemskommunene her på medlemsnytt

Om forholdet til EUs vanndirektiv og klage til ESA, les mer her.

Kommunene må fremme krav - mange revisjonssaker

Gjeldende regler gir ingen automatikk i revisjon av eldre konsesjonsvilkår. Det er opp til vedkommende kommune å fremme krav overfor konsesjonsmyndighetene om revisjon av konsesjonsvilkår, og å angi hvilke revisjonsbehov som foreligger i den enkelte sak. Det er for tiden flere kommuner som er involvert i revisjonssaker, men det foreligger kun tre saker hvor departementet har truffet revisjonsvedtak: Vinstra, Tesse og Selbusjøen. Ca 30 revisjonssaker er til behandling i NVE og OED, men ca 200 revisjoner kan tas opp til behandling i dag. Over 450 konsesjoner kan tas opp til revisjon innen 2022.

NVE har en oversikt over alle konsesjoner som viser hvilke som er tatt opp til revisjon (med tilhørende saksdokumenter), hvilke som er sluttført og når de øvrige konsesjonene kan revideres. Gå inn på databasen på NVEs hjemmesider her.

Nasjonal gjennomgang av revisjoner

NVE og Miljødirektoratet har gått igjennom ca. 400 konsesjoner i 187 vassdrag, og vurdert hvor det bør prioriteres minstevannføring og magasinrestriksjoner når konsesjonene tas opp til revisjon. Dette er oppsummert i rapport 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering, publisert 2. oktober 2013.

I rapporten er det foreslått bedre miljøvilkår i form av minstevannføring og/eller magasinrestriksjoner i 103 av de 187 vassdragene som er vurdert. Det samlede krafttapet er i rapporten anslått til 2,3 - 3,6 TWh. Hvert enkelt vassdrag er særskilt omtalt i eget faktaark.

Prioriteringen er en felles anbefaling fra NVE og Miljødirektoratet, men er basert eksisterende informasjon og kunnskap, og det kan gjøres bedre og mer eksakte vurderinger for det enkelte vassdrag når revisjon skal vurderes. Det er derfor et visst rom for å fravike rapporten dersom ny eller forbedret kunnskap tilsier det.       

Saksbehandling

Det er utarbeidet retningslinjer fra Olje- og energidepartementet om revisjonssaker. De kan lastes ned her på OEDs hjemmesider. LVK anbefaler alle medlemskommuner om også å lese LVKs hefte om dette, utgitt som LVK-info 2/2013.  

Utgiftsdekning

Etter at NVE har besluttet å åpne en revisjonssak, plikter konsesjonæren å dekke nødvendige utgifter til teknisk og juridisk bistand. Spørsmålet om utgiftsdekning er også et tema i NVEs forslag til ny veileder om revisjonssakene. Medlemskommuner som har spørsmål om dette kan kontakte LVKs sekretariat.

Arbeidsgruppen G35

LVK har nedsatt en arbeidsgruppe for revisjonssakene. Kommuner som har saker om revisjon oppfordres til å informere arbeidsgruppen v/sekretariatet om status i aktuelle revisjonssaker, eksempelvis om det har vært møter med NVE,  OED eller andre.

LVK-nytt og medlemsnytt

LVK vil informere medlemskommunene fortløpende om aktuelle revisjonssaker gjennom LVK-nytt og medlemsnytt.

Medieklipp om revisjon og vanndirektivet

Ved å følge lenken kan du lese noen av medieklippene om revisjonssakene og vanndirektivet fra 2009 og frem til i dag.